Wymagane dokumenty

Dokumenty wymagane od kandydatów, które należy złożyć

w Punkcie Rekrutacyjnym

Biblioteka PWSTE w Jarosławiu, ul. Czarnieckiego 16

37-500 Jarosław, tel. 16 624-40-64, e-mail: rekrutacja@pwste.edu.pl

Rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne

pierwszego i drugiego stopnia będzie prowadzona w okresie
od 06.06.2016 r. do 23.09.2016 r.

studia I-go stopnia

 1. Ankieta osobowa zgłoszenia kandydata (wydrukowana po dokonaniu elektronicznej rejestracji kandydata w Internetowej Rejestracji Kandydatów) lub wypełniony pobrany druk ankiety

  Druk ankiety osobowej na studia I stopnia (557,2 KB)

  Ankieta osobowa przyjęcia na studia cudzoziemca (265,7 KB)

 2. Kopia Świadectwa Dojrzałości (oryginał do wglądu),

 3. Dwie aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (zdjęcie to, w formie elektronicznej należy umieścić w systemie podczas elektronicznej rejestracji kandydata),

 4. Elektroniczna wersja fotografii przesłana na osobiste konto rejestracyjne w systemie IRK lub dostarczona na nośniku elektronicznym do punktu rekrutacyjnego (parametry zdjęcia: rozmiar 236x295 pikseli, o rozdzielczości 300 dpi do 50 kb podpisane numerem PESEL w formacie JPG lub PNG).

 5. Zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy dla kierunku Pielęgniarstwo, Kosmetologia, Turystyka i Rekreacja;

 6. Poświadczona przez Uczelnię kopia dowodu osobistego lub paszportu;

 7. Dowód opłaty rekrutacyjnej (80 złotych) wniesionej w kasie Uczelni lub na konto Uczelni
  nr: 48 1500 1634 1216 3002 5345 0000.

 8. Upoważnienie do złożenia dokumentów (druk do pobrania).

  Druk upoważnienia do złożenia dokumentów (35,5 KB)

studia II-go stopnia

 1. Ankieta osobowa zgłoszenia kandydata (wydrukowana po dokonaniu elektronicznej rejestracji kandydata w ) lub wypełniony pobrany druk ankiety

  Ankieta osobowa na studia II stopnia (526,4 KB)

  Ankieta osobowa przyjęcia na studia cudzoziemca (265,7 KB)

 2. Kopia Świadectwa Dojrzałości (oryginał do wglądu),

 3. Kopia dyplomu ukończenia I-go stopnia (oryginał lub odpis do wglądu),

 4. Kopia suplementu do dyplomu (oryginał do wglądu).

 5. Dwie aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,

 6. Elektroniczna wersja fotografii przesłana na osobiste konto rejestracyjne w systemie IRK lub dostarczona na nośniku elektronicznym do punktu rekrutacyjnego (parametry zdjęcia: rozmiar 236x295 pikseli, o rozdzielczości 300 dpi do 50 kb podpisane numerem PESEL w formacie JPG lub PNG).

 7. Poświadczona przez Uczelnię kopia dowodu osobistego lub paszportu,

 8. Zaświadczenie z ukończonej Uczelni, z wyliczoną średnią z toku studiów (do dwóch miejsc po przecinku),

 9. Dowód opłaty rekrutacyjnej (80 złotych) wniesionej w kasie Uczelni lub na konto Uczelni

  nr: 48 1500 1634 1216 3002 5345 0000.

 10. Upoważnienie do złożenia dokumentów (druk do pobrania)

  Druk upoważnienia do złożenia dokumentów (35,5 KB)

Od kandydata legitymującego się świadectwem maturalnym lub dyplomem ukończenia studiów wyższych wydanymi za granicą wymagane jest dodatkowo (dla pierwszego i drugiego stopnia)

 1. Poświadczenie świadectwa maturalnego / dyplomu szkoły wyższej w formie legalizacji (lub apostille, jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r. znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych – Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938 i 939),
 2. Dokument stwierdzający, że świadectwo / dyplom uprawnia do podjęcia lub kontynuowania studiów w kraju jego wydania, wydany lub potwierdzony przez szkołę lub instytucję edukacyjną, w której odbywała się nauka albo przez władze oświatowe państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo / dyplom,
 3. Tłumaczenia przysięgłe na język polski świadectwa lub dyplomu, legalizacji / apostille (jeśli zostało sporządzone w języku obcym) oraz ww. dokumentu stwierdzającego, że dyplom uprawnia do podjęcia lub kontynuowania studiów, sporządzone przez osobę wpisaną przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych (lista tłumaczy przysięgłych na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości),
 4. Zaświadczenie o nostryfikacji świadectwa / dyplomu, jeśli dotyczy kandydata, (Legalizacja zagranicznych dokumentów)

W przypadku cudzoziemców dodatkowo:

 1. W przypadku pobytu w Polsce: potwierdzenie legalizacji pobytu na terytorium Polski: kopia wizy albo zezwolenia na pobyt stały / osiedlenie się (karty stałego pobytu) albo zezwolenia na pobyt czasowy / zamieszkanie na czas oznaczony (karty czasowego pobytu); do karty czasowego pobytu należy dołączyć decyzję o wydaniu zezwolenia na pobyt czasowy / zamieszkanie na czas oznaczony, ewentualnie – kopia dokumentu potwierdzającego status nadany w Polsce (np. Karty Polaka, Karty Uchodźcy),

 2. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów wyższych (z tłumaczeniem, jeśli wydane zostało w innym języku niż polski) – w przypadku cudzoziemców podejmujących studia na innych zasadach niż Polacy,

 3. Na studia prowadzone w języku polskim – jeśli wymagane – kopia dokumentu (wraz z oryginałem do wglądu) potwierdzającego znajomość języka polskiego, tj. zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub Certyfikat potwierdzający znajomość języka polskiego wydany przez PWSTE w Jarosławiu.

 4. W przypadku pochodzenia polskiego zaświadczenie wydane przez Konsula RP,

 5. Poświadczona przez Uczelnię kopię ważnej Karty Polaka – oryginał do wglądu (jeśli kandydat posiada taki dokument),

 6. Oświadczenie dla cudzoziemców podejmujących kształcenie.

  Oświadczenie dla cudzoziemców podejmujących kształcenie w PWSTE (280,6 KB)

 7. Oświadczenie dla cudzoziemców dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego.

  Oświadczenie cudzoziemca dot. UBEZP.ZDROW (119,0 KB)

Kryteria kwalifikacji na pierwszy rok studiów na poszczególne kierunki

Uchwała Senatu w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych, niestacjonarnych w roku akademickim 2016_2017 (5,5 MB)

Wykaz przedmiotów egzaminacyjnych objętych postępowaniem kwalifikacyjnym (1,4 MB)

Serwis zrealizowany przez Dział Informatyki PWSTE w Jarosławiu