Dokumenty wymagane od kandydatów cudzoziemców

Rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne  pierwszego i drugiego stopnia będzie prowadzona
w okresie
od 06.06.2016 r. do 23.09.2016 r.

 

studia I-go stopnia

 1. Ankieta osobowa zgłoszenia kandydata (wydrukowana po dokonaniu elektronicznej rejestracji kandydata na stronie internetowej Uczelni www.pwste.edu.pl, zakładka rekrutacja,

  Druk ankietya osobowej (265,7 KB)

 2. Poświadczenie świadectwa maturalnego w formie legalizacji (lub apostille, jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r. znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych – Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938 i 939),

 3. Dokument stwierdzający, że świadectwo uprawnia do podjęcia lub kontynuowania studiów w kraju jego wydania, wydany lub potwierdzony przez szkołę lub instytucję edukacyjną, w której odbywała się nauka albo przez władze oświatowe państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo,

 4. W przypadku pobytu w Polsce: potwierdzenie legalizacji pobytu na terytorium Polski: kopia wizy albo zezwolenia na pobyt stały / osiedlenie się (karty stałego pobytu) albo zezwolenia na pobyt czasowy / zamieszkanie na czas oznaczony (karty czasowego pobytu); do karty czasowego pobytu należy dołączyć decyzję o wydaniu zezwolenia na pobyt czasowy / zamieszkanie na czas oznaczony, ewentualnie – kopia dokumentu potwierdzającego status nadany w Polsce (np. Karty Polaka, Karty Uchodźcy),

 5. Na studia prowadzone w języku polskim – jeśli wymagane – kopia dokumentu (wraz z oryginałem do wglądu) potwierdzającego znajomość języka polskiego, tj. zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub Certyfikat potwierdzający znajomość języka polskiego wydany przez PWSTE w Jarosławiu,

 6. Tłumaczenia przysięgłe na język polski świadectwa, legalizacji / apostille (jeśli zostało sporządzone w języku obcym) oraz ww. dokumentu stwierdzającego, że dyplom uprawnia do podjęcia lub kontynuowania studiów, sporządzone przez osobę wpisaną przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych (lista tłumaczy przysięgłych na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości), - tłumaczone dokumenty mogą być również potwierdzone notarialnie,

 7. Dwie aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (zdjęcie to, w formie elektronicznej należy umieścić w systemie podczas elektronicznej rejestracji kandydata),

 8. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów wyższych (z tłumaczeniem, jeśli wydane zostało w innym języku niż polski),

 9. Zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy dla kierunku Pielęgniarstwo, Kosmetologia, Turystyka i Rekreacja (skierowanie na badania kandydat otrzyma w Punkcie Rekrutacyjnym PWSTE w Jarosławiu),

 10. Poświadczona przez Uczelnię kopia paszportu (oryginał do wglądu),

 11. Dowód opłaty rekrutacyjnej (80 złotych) wniesionej w kasie Uczelni lub na konto Uczelni
  nr: 48 1500 1634 1216 3002 5345 0000,

 12. W przypadku pochodzenia polskiego zaświadczenie wydane przez Konsula RP,

 13. Poświadczona przez Uczelnię kopię ważnej Karty Polaka (oryginał do wglądu) - jeśli kandydat posiada taki dokument,

 14. Oświadczenie dla cudzoziemców podejmujących kształcenie,

  Druk oświadczenia (280,6 KB)

 15. Oświadczenie dla cudzoziemców dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego

  Druk oświadczenia dot ubezpieczenia zdrowotnego (119,0 KB)

 16. Kandydat może wybrać jeden z następujących kierunków studiów pierwszego stopnia – studia licencjackie 3 letnie:

  • ADMINISTRACJA
  • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
  • EUROPEISTYKA
  • FILOLOGIA ANGIELSKA
  • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
  • KOSMETOLOGIA
  • PEDAGOGIKA
  • PIELĘGNIARSTWO
  • PRACA SPCJALNA
  • TURYSTYKA I REKREACJA
  • ZARZĄDZANIE

- studia inżynierskie 3,5 letnie:

 • BUDOWNICTWO
 • ELEKTONIKA I TELEKOMUNIKACJA
 • GEODEZJA I KARTOGRAFIA
 • GOSPODARKA PRZESTRZENNA
 • INFORMATYKA

studia II-go stopnia

 1. Ankieta osobowa zgłoszenia kandydata (wydrukowana po dokonaniu elektronicznej rejestracji kandydata na stronie internetowej Uczelni ww.pwste.edu.pl, zakładka rekrutacja,

  Druk ankiety osobowej (265,7 KB)

 2. Poświadczenie świadectwa maturalnego i dyplomu szkoły wyższej w formie legalizacji (lub apostille, jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r. znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych – Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938 i 939),

 3. Dokument stwierdzający, że świadectwo i dyplom szkoły wyższej uprawnia do podjęcia lub kontynuowania studiów w kraju jego wydania, wydany lub potwierdzony przez szkołę lub instytucję edukacyjną, w której odbywała się nauka albo przez władze oświatowe państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo i dyplom szkoły wyższej,

 4. W przypadku pobytu w Polsce: potwierdzenie legalizacji pobytu na terytorium Polski: kopia wizy albo zezwolenia na pobyt stały / osiedlenie się (karty stałego pobytu) albo zezwolenia na pobyt czasowy / zamieszkanie na czas oznaczony (karty czasowego pobytu); do karty czasowego pobytu należy dołączyć decyzję o wydaniu zezwolenia na pobyt czasowy / zamieszkanie na czas oznaczony, ewentualnie – kopia dokumentu potwierdzającego status nadany w Polsce (np. Karty Polaka, Karty Uchodźcy),

 5. Na studia prowadzone w języku polskim – jeśli wymagane – kopia dokumentu (wraz z oryginałem do wglądu) potwierdzającego znajomość języka polskiego, tj. zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub Certyfikat potwierdzający znajomość języka polskiego wydany przez PWSTE w Jarosławiu,

 6. Tłumaczenia przysięgłe na język polski świadectwa i dyplomu szkoły wyższej, legalizacji / apostille (jeśli zostało sporządzone w języku obcym) oraz ww. dokumentu stwierdzającego, że dyplom uprawnia do podjęcia lub kontynuowania studiów, sporządzone przez osobę wpisaną przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych (lista tłumaczy przysięgłych na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości) – tłumaczone dokumenty mogą być również potwierdzone notarialnie.

 7. Dwie aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (zdjęcie to, w formie elektronicznej należy umieścić w systemie podczas elektronicznej rejestracji kandydata),

 8. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów wyższych (z tłumaczeniem, jeśli wydane zostało w innym języku niż polski),

 9. Poświadczona przez Uczelnię kopia paszportu (oryginał do wglądu),

 10. Dowód opłaty rekrutacyjnej (80 złotych) wniesionej w kasie Uczelni lub na konto Uczelni nr: 48 1500 1634 1216 3002 5345 0000,

 11. W przypadku pochodzenia polskiego zaświadczenie wydane przez Konsula RP,

 12. Poświadczona przez Uczelnię kopię ważnej Karty Polaka (oryginał do wglądu) - jeśli kandydat posiada taki dokument,

 13. Oświadczenie dla cudzoziemców podejmujących kształcenie,

  Druk oświadczenia (280,6 KB)

 14. Oświadczenie dla cudzoziemców dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego

  Druk oświadczenia dot ubezpieczenia zdrowotnego (119,0 KB)

 15. Kandydat może wybrać jeden z następujących kierunków studiów drugiego stopnia – studia magisterskie 2 letnie:

  • PEDAGOGIKA
  • ZARZĄDZANIE
Serwis zrealizowany przez Dział Informatyki PWSTE w Jarosławiu