GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Gospodarka_Przestrzenna

Chcesz brać udział w tworzeniu strategii rozwoju gmin, miast i regionów? Ciekawi Cię efektywne zarządzanie przestrzenią, zasobami naturalnymi i nieruchomościami? Interesujesz się ochroną oraz kształtowaniem środowiska i dziedzictwa kulturowego? Studiuj gospodarkę przestrzenną w PWSTE i zacznij spełniać swoje marzenia!

Zdolności techniczne, wyobraźnia przestrzenna oraz zmysł przewidywania procesów przestrzennych – takie cechy rozwiniesz podczas studiów na tym kierunku. Wiedzę teoretyczną i praktyczną będziesz zdobywał pod okiem wybitnych specjalistów. Nasi wykładowcy prowadzą zajęcia również na takich uczelniach jak: Politechnika Krakowska, AGH i Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Duże znaczenie podczas kształcenia ma możliwość pracy w nowoczesnym, dobrze wyposażonym laboratorium. Program studiów umożliwi Ci nabycie umiejętności samodzielnego identyfikowania problemów, ich rozwiązania oraz sposobów wizualizacji. Dowiesz się ponadto, w jaki sposób przygotowywać oferty inwestycyjne, a także sporządzać dokumenty oceniające zasoby i stan środowiska przyrodniczego. Kończąc edukację będziesz przygotowany do kształtowania przestrzeni zgodnie z potrzebami społecznymi i wymogami cywilizacyjnymi. Natomiast zdobytą podczas studiów wiedzę zweryfikuje ośmiotygodniowa praktyka zawodowa realizowana w jednostkach samorządu terytorialnego lub w biurach planowania.

ZDANIEM EKSPERTA
Warto studiować Gospodarkę przestrzenną ze względu na: praktykę, praktykę i praktykę. Podczas zajęć wykorzystujemy nowoczesne oprogramowanie m.in.: ArcGIS Desktop, AutoCAD. Silny nacisk kładziemy na pracę zespołową. W ramach przedmiotu Zarządzanie projektami studenci wykonują projekt na rzecz społeczności lokalnej. Uczymy też zarządzania projektami metodą PRINCE2. Kwintesencją są dwutygodniowe regionalne zajęcia terenowe, w ramach których na przykładach omawiane są poznane zagadnienia.

prof. dr hab. Zbigniew Makieła, wykładowca PWSTE

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Jako absolwent znajdziesz zatrudnienie w:

  • urzędach, w szczególności komórkach zajmujących się koordynacją rozwoju, promocją, mieniem komunalnym,

  • przygotowywaniem inwestycji, gospodarką komunalną, ochroną środowiska oraz gospodarką gruntami,

  • urzędach administracji rządowej i biurach agencji rządowych,

  • biurach projektowych i konsultingowych pracujących na rzecz jednostek samorządu terytorialnego,

  • biurach obrotu nieruchomościami, bankach,

  • instytucjach otoczenia biznesu związanych z gospodarowaniem przestrzenią.

Serwis zrealizowany przez Dział Informatyki PWSTE w Jarosławiu