Studium Języków Obcych

Kształcenie językowe w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu prowadzone jest zgodnie z EUROPEJSKIM SYSTEMEM OPISU KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO: UCZENIE SIĘ, NAUCZANIE, OCENIANIE (Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment). Europejski system opisu kształcenia językowego został sformułowany przez Komitet Ministrów Rady Europy. System oferuje wspólną dla całej Europy podstawę do opracowywania planów nauczania, zaleceń programowych, egzaminów i podręczników.
Naszym zadaniem jest doskonalenie sprawności językowych studentów w zakresie rozumienia, pisania, czytania, mówienia, jak również gramatyki, wymowy oraz poznawania kultury kraju, w którym używany jest dany język. Nauka języka obcego predysponuje do odbywania praktyk zagranicznych w czasie studiów (połączonych z praktyką zawodową), jak i do późniejszej pracy w krajach Unii Europejskiej.

Kształcenie językowe w ramach obowiązkowego lektoratu wybranego języka obcego  prowadzi do osiągnięcia poziomu samodzielności B.
Studium Języków Obcych oferuje naukę następujących języków na poziomie samodzielności B: angielski, niemiecki (do wyboru). Zajęcia z języka obcego są obowiązkowe dla wszystkich studentów. Lektorat języka obcego obejmuje 120 godz. (cztery semestry) i kończy się egzaminem wewnętrznym.  Każdy student PWSTE w Jarosławiu może uczestniczyć w zajęciach fakultatywnych z języka obcego obejmujących 50 godz. (dwa semestry).

Zachęcamy do wyboru lektoratu drugiego języka obcego spośród języków angielskiego, angielskiego w biznesie, niemieckiego, niemieckiego w biznesie, francuskiego, włoskiego, ukraińskiego, rosyjskiego i hiszpańskiego.

Międzynarodowe egzaminy językowe TELC i LCCI

W 2007 r. PWSTE w Jarosławiu otrzymała akredytację The European Language Certificates (TELC) na przeprowadzanie certyfikowanych egzaminów językowych.
TELC to system europejskich certyfikatów językowych stworzony w oparciu o program ramowy Rady Europy.  Certyfikaty TELC uwzględniają różne poziomy zaawansowania językowego od A1 do C1 według skali Rady Europy. Egzaminy TELC są oficjalnie uznawane między innymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Urząd Służby Cywilnej jako potwierdzenie znajomości języków obcych. Do egzaminów certyfikowanych przeprowadzanych w Ośrodku Egzaminacyjnym TELC w PWSTE w Jarosławiu mogą przystępować wszyscy zainteresowani, również osoby spoza Uczelni. Certyfikat językowy to pierwszy krok w udanej karierze w kraju i za granicą.

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu posiada również Certyfikat Akredytowanego Centrum Egzaminacyjnego LCCI.

Certyfikaty LCCI International Qualifications określane są na całym świecie jako „paszporty do zatrudnienia”. To zaszczytne miano wiąże się ze znakomitą rozpoznawalnością certyfikatów pośród największych i najbardziej prestiżowych instytucji edukacyjnych i biznesowych w ponad 100 krajach, na wszystkich kontynentach świata.
Naszym studentom oraz osobom spoza Uczelni oferujemy trzy rodzaje egzaminów LCCI na różnych poziomach zaawansowania:

  • English for Business
  • English for Tourism
  • English Language Skills Assessment (ELSA)
Serwis zrealizowany przez Dział Informatyki PWSTE w Jarosławiu